Imprint

Джърман Аутомотив енд Меканикал Инженеринг ЕООД

София Тех Парк
бул. „Цариградско шосе“
111 Ж, ет. 2 – Инкубатор
1784 София, България

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Антон Йорданов Христов

Единенидентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ: 205527873
Имейл: info@game-ltd.com

ОТГОВОРЕН ПО СЪДЪРЖАНИЕТО

German Automotive and Mechanical Engineering Ltd

АВТОРСКО ПРАВО

Съдържанието на данните и изображенията в тази интернет страница са защитени от закона за авторското право. Всяко възпроизвеждане без изрично разрешение е недопустимо и е наказуемо.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Въпреки старателната проверка на всички съдържания не поемаме отговорност за съдържанието на други интернет страници, посочени в линковете. За тях носят отговорност изключително поддържащите ги. Това е в сила, докато не е известно за евентуални противозаконови съответно наказуеми съдържания на страниците, посочени в линк.

ОБЩ ЗАКОН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Всички наши формулировки са адресирани винаги към всички полове.