Консултантски договор

Консултантският договор урежда задължението на извършителя спрямо даден клиент, да предостави компетентността си в дадена област срещу хонорарно заплащане. Предмет на договора в този случай е консултирането на част от предприятие. Цел е, според съответната форма на договора, полагането на труд или постигането на материален или нематериален работен успех. Консултантстките договори се съставят като служебни или трудови договори-в практиката често се използват договори от смесен тип. Съдържанието на договора трябва постоянно да се нагажда индивидуално спрямо двете договорни страни и да се съставя внимателно, както и детайлно. За работещи на свободна практика тази форма на договореност е много подходяща, ако те поемат специални консултантски дейности в предприятие.